നവംബര്‍ 26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ക്കൊരുണ്ണി പിറന്നു... ഐശ്വര്യയ്ക്കൊരു കുഞ്ഞനിയത്തി... ഇനി മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍ മൂന്നല്ല, നാലാണ്... അമ്മയും കുഞ്ഞും ഐശ്വര്യചേച്ചിയും നാട്ടില്‍ സുഖമായിരിയ്ക്കുന്നു.

© Copyright [ nardnahc hsemus ] 2010

Back to TOP